کتاب" به بهانه دلتنگی" زندگینامه سردار شهید مصطفی تقی جراح

کتاب” به بهانه دلتنگی” زندگینامه سردار شهید مصطفی تقی جراح

[ad_1] «فاطمه مومنی» نویسنده کتاب است و آخر قصه شهید شدن مجاهد اهل نجف آباد را در پشت جلد کتابش این‌گونه روایت می‌کند. صدای بلند گلوله‌ای توپ افکار مهدی را از هم پاشید. با دست‌پاچگی پایش را روی ترمز گذاشت و محکم فشار داد. ماشین با شدت از حرکت ایستاد. مهدی دستش را به فرمان چسباند و…