سه اشتباه بزرگ هنگام خرید دانه های مار که احتمالا می توانید به راحتی از آنها اجتناب کنید

برخی از درمانگران عامیانه خوردن گوشت کفتار، گنجشک و یاکریم را برای درمان برخی بیماری ها توصیه می کنند. خوردن گوش مرغ برای درمان برخی بیماری ها توصیه می شود، مرغ های رسمی و ماشینی برای این کار اینجا هستند. اعداد دیگری نیز وجود دارد که تعجب آور هستند. 8 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول…