چین ۴۰ هزار صلحبان را به ماموریت های سازمان ملل اعزام کرده است

چین ۴۰ هزار صلحبان را به ماموریت های سازمان ملل اعزام کرده است

[ad_1] به گزارش ایرنا در این کتاب که با عنوان «نیروهای مسلح چین: ۳۰ سال عملیات صلح سازمان ملل» منتشر شد آمده است: صلحبانان با وفاداری به وظایف خود عمل کرده و سهم مثبتی در صلح جهانی و توسعه مشترک داشته اند. این سند می گوید: «نیروهای مسلح چین که در ۳۰ سال گذشته در ماموریت های…