رابطه قانون جذب وجهان

ما، قانون جذب وجهان آیا چیزی که می‌خواهیم را داریم؟! بیشتر ما انسان‌ها عادت داریم بگوییم:« بله این رو می‌خوام، ازش خوشم میاد.» ولی در کنار این‌ها چیزهایی را هم که نمی‌خواهیم به زبان می‌آوریم و به آن‌ها فکر می‌کنیم، به تصور این که آن‌ها حذف می‌شوند. در دنیای امروزی مبارزه با چیزهایی که نمی‌خواهیم…