اکسیژن ساز برای کرونا خوب است؟

انتخاب یک کنسانتره اکسیژن قابل حمل اکنون ، اگر من می توانم از انرژی خورشیدی متمرکز استفاده کنم ، برای تأمین گرما ، برای هدایت یک بلور فوتونی تولید فرکانس و توان مورد نیاز ، برای شکستن پیوندهای کووالانسی CO2؟ من استدلال کردم که ممکن است چیزی داشته باشم. آیا خیلی دشوار به نظر نمی…