[ad_1]

پزشکی حرفه ای بسیار آموزش دیده و باید انجام سال تحصیل و آموزش قبل از آنها به طور کامل مجهز به طبابت. اما مانند هر حرفه ای وجود دارد مقدار زیادی از اتاق را برای خطای انسانی در تمرین پزشکی به خصوص در اعمال جراحی. عواقب ناشی از خطا در حین عمل جراحی می تواند بسیار مضر به کیفیت زندگی بیمار است. قراضه فولاد ابزار طی یک عملیات توسط یک فکر ترسناک هم برای بیمار معصوم تحت تاثیر این اشتباه است. اما متاسفانه این اتفاق رخ می دهد در شرایط خاص.

یکی از حوادث شایع تر از سوء استفاده از فولاد ابزار می تواند به دور بماند تا پایان یک روش است. آنچه از آن به در بسیاری از موارد قصور به عنوان حفظ و نگهداری از مواد محوطه از لوازم جراحی در داخل یک بیمار پس از عمل تکمیل شده است. این اتفاق می افتد و اغلب با اسفنج استفاده می شود برای ایجاد یک بهتر فولاد محیط زیست است. این اسفنج ها باید متصل به یک افسار به طوری که آنها به راحتی می تواند برداشته شود و برای خود اختصاص داده اما در برخی از مواقع این اسفنج ها به درستی آماده شده است. این نادرست از ابزار می تواند عوارض جدی بر روی یک بیمار است. بیماران باید توسعه عفونت های جدی و با تجربه غیر ضروری درد پس از عمل جراحی به دلیل این سوء استفاده.

هر چند اسفنج ها اغلب حفظ این تنها نوع از سوء استفاده از مواد رخ می دهد که در اتاق عمل. مانند هر شغل دیگری که شامل پیاده سازی همیشه وجود دارد خطر سوء استفاده و درگیر است. خوشبختانه استانداردهای بالا در زمینه های پزشکی برای آموزش مناسب و توجه به جزئیات جلوگیری از اکثریت ابزار نادرست.

[ad_2]

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.