شماره ید
بسیاری از کربنها به طور ترجیحی مولکولهای کوچک را جذب می کنند. شماره ید اساسی ترین پارامتر است که برای توصیف عملکرد کربن فعال استفاده می شود. این یک اندازه گیری از سطح فعالیت است (تعداد بالاتر نشان می دهد درجه بالاتر از فعال سازی ، [ استناد مورد نیاز ] ) که اغلب در میلی گرم بر گرم گزارش می شود (دامنه معمولی 500–1200 میلی گرم در گرم). این یک اندازه گیری از میزان ریزگرد کربن فعال شده (0 تا 20 Å یا حداکثر 2 نانومتر ) با جذب ید از محلول است. معادل مساحت کربن بین 900 تا 1100 m 2 / g است. این اندازه گیری استاندارد برای برنامه های فاز مایع است.

تعداد ید به عنوان میلی گرم ید که توسط یک گرم کربن جذب می شود تعریف می شود وقتی غلظت ید در فیلتر باقیمانده در غلظت 0.02 نرمال باشد (یعنی 0.02N). اساساً ، تعداد ید اندازه گیری ید جذب شده در منافذ است و به همین ترتیب ، نشانه ای از حجم منافذ موجود در کربن فعال مورد علاقه است. به طور معمول ، کربنهای تصفیه آب دارای عدد ید از 600 تا 1100 هستند. غالباً از این پارامتر برای تعیین میزان فرسودگی کربن مورد استفاده استفاده می شود. با این حال ، این عمل باید با احتیاط مشاهده شود ، به عنوان فعل و انفعالات شیمیایی با جاذبممکن است بر جذب ید تأثیر بگذارد و نتایج نادرستی به دنبال داشته باشد. بنابراین ، استفاده از عدد ید به عنوان معیار میزان فرسودگی بستر کربن تنها در صورتی توصیه می شود که نشان داده شود عاری از تعامل شیمیایی با جاذب ها است و اگر یک رابطه تجربی بین تعداد ید و میزان فرسودگی وجود داشته باشد. برای برنامه خاص تعیین شده است.

منبع: http://tajhizyar.com/consumable-product/activated-carbon/

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *