[ad_1]

در سراسر اینترنت گزینه لفاظی است همان: 90 درصد از گزینه های منقضی بی ارزش است. دیگران ادعا می کنند که این شکل است که به عنوان بالا به عنوان 90 درصد اما احتمالا 70 تا 80 درصد است. که در آن انجام هر یک از این ارقام می آیند ؟ بیایید نگاهی به زبان تحقیق برای دیدن اگر وجود دارد یک اختلاف بین این بیانیه و اظهارات برخی از مطالعات تحقیقاتی که انجام شده است در مورد گزینه های.

Chicago Board Options Exchange (CBOE) بوده است حفظ داده ها بر روی گزینه های از سال 1973. CBOE پژوهشگران و کشف یک تا حد زیادی نادیده گرفته شده واقعیت: که همه گزینه ها برگزار می شود تا انقضا. این است monumentally مهم است که تلاش برای تعیین که در آن آمار و ارقام مانند 90 درصد در واقع آمده است. CBOE خراب گزینه نتایج به یک فرمول ساده: 10/60/30. ده درصد از همه گزینه ها اعمال (تبدیل به دارائی); حدود 60 درصد از این گزینه ها بسته (افست) قبل از انقضا و 30 درصد باقی مانده برگزار می شود تا انقضا.

آن است که به احتمال بسیار زیاد است که همه از 30 درصد باقی مانده از گزینه های در واقع منقضی بی ارزش; CBOE فرمول به این معنا نیست که 90 درصد از تمام گزینه های منقضی بی ارزش است. در یک مطالعه انجام شده توسط بورس شیکاگو (CME) اعم از سال 1997 تا سال 1999 محققان تصمیم گرفت برای رسیدن به یک نتیجه قطعی در درصد دقیق از گزینه های که منقضی بی ارزش است. در تحقیقات خود آنها به این نتیجه رسیدند که 76.5 درصد از گزینه های که برگزار شد تا انقضا منقضی شده بی ارزش است.

این قابل توجه است. اگر تنها 30 درصد از گزینه های هستند تا انقضای برگزار شد و از کسانی که تا انقضای برگزار شد 76.5 درصد منقضی بی ارزش پس از آن بیانیه ای که “90 درصد از گزینه های منقضی بی ارزش” است که نه تنها نادرست بلکه bold-faced دروغ-دروغ شده است که در تداوم و بیش از بیش تا زمانی که آن را تبدیل به یک حقیقت بازاریابی است. این ایده از “گزینه ها برگزار می شود تا انقضا” و “گزینه های انقضای” شده اند با هم ادغام شدند به یک یکپارچه ایده این است که به سادگی مقایسه سیب را به پرتقال است.

این واقعیت است که تنها 30 درصد از گزینه های رسیدن به انقضا معنا نیست که باقی مانده 70 درصد از گزینه های موفق هستند. ما می دانیم که 10 درصد از تمام گزینه های تبدیل شده به دارایی زمینه ای; این نشانه این است که 10 درصد از تمام گزینه های تضمین شده موفق باشد. ما همچنین می دانیم که حدود 60 درصد از گزینه های افست قبل از آنها تا کنون در رسیدن به انقضا. برخی از کسانی که سودآور هستند و برخی از آنها سودآور نیست اما هیچ یک از آنها تا کنون رسیده انقضا. تا جایی که 90 درصد رقم از آمده است ؟

آن را به احتمال زیاد ناشی از این واقعیت است که تنها 10 درصد از گزینه های خود را تبدیل به دارایی های اساسی. این بدان معناست که 90 درصد از گزینه ها نیست تبدیل به اساسی قرارداد آتی و یا سهام. بنابراین بدون شک این فرض است که اگر 90 درصد از گزینه ها نیست تبدیل و سپس آنها باید منقضی بی ارزش است. این یک فرض غلط است که به سادگی پشتیبانی نمی شماره. حتی در درصد کمی از گزینه های که منقضی 30 درصد از این اعتبار با ارزش پول نقد (13.5 درصد به CME).

بنابراین در حالی که ما می دانیم که درصد گزینه های که منقضی بی ارزش نیست 90 درصد وجود دارد دلیلی برای باور است که بسیاری از گزینه های از دست دادن پول. با 50 تا 60 درصد از قرارداد جبران شود قبل از انقضا و بسیاری از گزینه های که در دسترس انقضا انقضای بی ارزش شانس به نفع 50 تا 60 درصد از گزینه های به از دست دادن معاملات. در حالی که 50 تا 60 درصد کمتر از تبلیغ 90 درصد رقم فروش گزینه های است که هنوز هم فرصت های امیدوار کننده.

[ad_2]

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.