[ad_1]

وزارت امور خارجه افغانستان  روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مراتب امتنان و سپاسگزاری خود را از جمھوری اسلامی ایران در رابطه به اقدامات بشردوستانه آن کشور باره رسیدگی به مھاجرین افغان درآن کشور ابراز می‌دارد.

در این اطلاعیه آمده است: تمام اقدامات به ویژه صدور حکم اخیر رئیس جمھوری ایران برای درمان رایگان مھاجران افغان در بیمارستان ھای دولتی ایران موجب خاطر جمعی رھبری دولت افغانستان شد.

براساس اطلاعیه وزارت خارجه افغانستان، ایجاد تسھیلات در رفت و آمد کامیون‌های  ترانزیتی و فراھم آوری مساعدت ھای لازم بهداشتی برای مھاجران در مناطق آسیبپذیر آن کشور اقداماتی  هستند که از جانب دولت افغانستان به چشم قدردانی نگریسته می‌شوند.

این اطلاعیه حاکی است: با توجه به شیوع ویروس کرونا در جھان و کشور دوست و ھمسایه ایران، دولت افغانستان برای دولت و مردم دوست و برادر ایران در راستای مبارزه و مهار این بحران آرزوی موفقیت کرده و امیدوار است تا جھان ھر چه زودتر از شر این مصیبت رھایی یابد.

«محمد حنیف اتمر» مشاور سابق شورای امنیت ملی افغانستان بتازگی بعنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت امورخارجه این کشور تعیین شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.